Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1851. d. 6. August.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

---   ---   Gjennerbugt er af Naturen udrustet med Fortrin og omgiven med
saa mange Skjønheder, at der vel næppe paa hele Østkysten findes en
Havbugt, der kan maale sig med den. Endnu for faa Aar siden besøgtes den
ikkun af de der hjemmehørende Smaafartøier, der bringe Omegnens
Frembringelser, Brænde og Tørv, til de nærliggende indenlandske Havne,
og paa Calø, en Holm af ca. 40 Td. Land i det sydvestlige Hjørne af
Bugten, lød ikkun Maagernes Skrig og Ungqvægets Brøl. Hvor helt
anderledes nu. En række af smukke nye, grundmurede Bygninger med røde
Tag pryder Calø, bag dem staaer paa Stabelen maaskee det største skib,
der nogensinde er bleven bygget i Slesvig, og lyden af mangfoldige
Hænders travle Virksomhed naaer over til Kysterne. At en Mand i de
Halvfjerds, som Agent Bruhn er, paatager sig et saa storartet Anlæg, er
vistnok en Sjældenhed, idetmindste hertillands, og det lønner nok Umagen
at tage ned og bese Calø. Vor egn er rig paa smukke og romantiske
Partier, men en af de skjønneste Udsigter er den, der aabner sig ud over
Gjennerbugt fra Høiderne ved Runde Mølle, hvor man paa en klar Sommerdag
har et Prospect, som Sydlandene ikke kunne levere skjønnere.

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1851.



Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN