Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1854. d. 7. Januar. Nr. 519.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

     -      Som vi læse i andre Aviser fortæller "Dagbladet"
at "den første danske Clipper" i denne Tid bliver bygget,
paa et svensk Skibsværft for et kjøbenhavnsk Handelshuus.
Denne Bemærkning er aldeles urigtig, og er det høist paafal-
dende, at den store Clipper "Calcutta", hvis Forliis i
Kattegattet i afvigte Efteraar blev saameget omtalt i Bladene, alle-
rede er glemt. For næsten et Par Aar siden, da Herr Agent
Bruhn begyndte at bygge paa sit Værft paa Callø dette Dan-
marks største Handelsskib, meldte vi at det var en Clipper, og
saaledes rimeligviis det første danske Skib af denne Con-
struction. Foruden dette smukke Skib, der desværre saa tid-
ligt gik tabt, ere paa Hr. Paulsens Værft her i Byen alle-
rede byggede 3 Clippere, hvoraf dog kun den ene for dansk Reg-
ning, der alle befinde sig i de australiske og amerikanske Far-
vande, og paa Paulsens som paa Andersens og Michel-
sens Værfter staae for Øjeblikket flere Clippere under Bygning,
medens der snart skulle begyndes paa flere. - Suum cuique.

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1854.Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN