Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1855. d. 13. September. Nr. 780.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

Aabenraa d. 12. Sept. I endeel danske Provindsblade
læstes for kort Tid siden en Beretning om Hr. Agent Bruhn's
Etablissement paa Calø i Gjennerfjord. Da der deri er med-
deelt feilagtige Dimensioner af det store Skib, som fortiden er
i Bygning, meddele vi her efter sikker Kilde de virkelige Stør-
relseforhold. Kjølen har en Længde af 234 Fod, Dækket af
250 Fod; Skibets Brede imellem Middelspantets [...]rekanter er
41 Fod, dets Dybde 24 Fod, Alt hamb. maal; Drægtigheden
er beregnet til 590-600 danske Commercelæster, og vil dette
Skib saaledes blive det største Handelsskib der endnu nogensinde
er bleven bygget i de nordiske Lande. - Hr. Agent Bruhn
vedbliver ufortrødent at sørge for sit skjønne Etablissements
Udvikling og sparer i denne Henseende hverken Umage eller
Penge. I denne Tid arbeides der paa Anlægget af en fast
Dæmning over det smale, men i Midten 4 Favne dybe Stræde,
som skiller Calø fra Fastlandet.

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1855.Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN