Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1857. d. 16. April. Nr. 1025.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

       Aabenraa, den 15. April. Det vil interessere vore Læ-
sere at erfare, at Hr. Agent Bruhns store Skib "Cimber", ført
af Capt. Adolph Bruhn, er lykkelig ankommen til S. Fran-
cisko den 3. Marts, efter en exempelløs hurtig Reise af 106
Dage. Alt var vel indenborde. Capitainen er særdeles vel til-
freds med Skibet, der har præsteret Alt hvad der kan forlan-
ges af et Fartøj. Ved aaben Vind løber "Cimber" 15 - 16
Mile i Vagten, tæt til Vinden 12 - 13 Mile. Den 16de
Dag efter Afgangen fra Liverpool passeredes Linien, den 25de
Dag var Skibet paa Højden af R. Janeiro! Ved Cap Horn havde
man i 3 Uger at kjæmpe med Storm og Stille, hvilket forsinkede
Reisen betydeligt. Skjøndt S. Francisko er den Plads, hvor
til Skibe fra al Verdens Kanter indtræffe, har man sammesteds
endnu aldrig hørt Mage til saadan Seillads, og Folk strøm-
mede til for at see "Cimber", der blev beundret som et Mira-
kelskib. Fra S. Francisko formodes Touren at gaae til Batavia.

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1857.EFTERSKRIFT:
Som det kan ses på ovenstående beretning er det fortalt
at Cimber sejlede turen fra Liverpool til S. Francisko
på 106 dage, dette er ikke korrekt, turen varede 111 dage.
Efter gennemgang af bl.a. konsulats skibslisterne og andre
arkivalier har jeg fundet datoen på afgangen samt datoen
på ankomsten til S. Francisko, begge datoerne og arkivalierne
bliver selvfølgelig oplyst i min bog om Jørgen Bruhn.

Rolf Larsen
Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN