Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1858. d. 13. Marts Nr. 1165.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

Aabenraa den 12te Marts.
-    I forgaards mistede vor By en af sine anseeteste og
driftigste Mænd, Agent J. Bruhn som efter et sjeldent virk-
somt Liv i sit 77de Aar afgik ved Døden efter en længere tids
Sygelighed. Det er navnligen hans varme Interesse for han-
delsskibenes Forbedring, som vor By kan takke for det store
Opsving, Skibsbyggeriet har her vundet mere end paa andre steder.
Efterat have faret som Coffardicapitain i en Række af
Aar, opgav han Søen og blev selv Skibsrheder. For 34 Aar
siden kjøbte han i Kjøbenhavn et der under svær haveri ind-
kommet stort amerikansk Skib, blot for at komme i Besiddelse
af dets Facon og Bygningsmaade. Det kjøbte Fartøj sank
Natten efter at det var indløbet i vor Havn, og svære Penge
maatte anvendes for at bringe det saavidt op af Vandet, at
dets Dimensioner kunde udmaales og nøjagtige Skabloner tages
af dets Figur, hvorpaa det blev ophugget som værdiløst Vrag.
Men de paa denne Maade udgivne Penge vare vel anvendte.
Efter de saaledes tilveiebragte Modeller byggede daværende
Skibsbygmester J Paulsen (Faderen til den nuværende Byg-
master af samme Navn) for Bruhn de Skibe, der ved deres
Sødygtighed og hurtig Seilads vakte Beundring overalt hvor-
hen de kom, og foranledige at Bestillinger paa lignende ind-
løbe fra Udlandet som fra Indlandet i en saadan Mængde, at de
ikke kunde udføres. Uden ophør lod Agent Bruhn det ene
Skib bygge efter det andet, større end man her nogensinde
havde hørt tale om, og snart havde han en lille Flaade ude
paa de forskjellige Verdenshave. Kort før Krigen kjøbte han
af et Par Bønder i Gjenner den i Gjennerbugten beliggende
Ø Kalvø, og anlagde der med overordentlige Udgifter et Skibs-
byggeri-Etablissement, der indtil hans Dødsdag forblev for ham
hans Kjæreste Eiendom. Og det ikke uden grund; thi en for-
trinligere Plads til et Skibsværft end Kalø, en smukkere Havn
end Gjennerbugt, gives der ikke paa Danmarks havnrige ky-
ster. Paa dette sit nye Værft lod Agent Bruhn bygge de
første danske Skibe efter den nye amerikanske Klipperconstruction,
hvilken Construction staaer ligesaa højt over den forhen brugte,
som denne stod over den for 40 Aar siden almindelige Construc-
tion. paa Kalvø byggedes for et Par Aar siden Danmarks,
ja samtlige nordiske Rigers, største handelsskib, Fregatskibet
"Cimber" paa 570 danske Com.-Lstr., der selv i den store
Verdenshavn St. Francisko opvakte almindelig Opsigt. Dette
stolte Skib, der kostede Ag. Bruhn over 200,000 Rd., var næppe
fuldendt og afseilet, førend han atter lod lægge Kjølen til et
nyt, som der endnu arbeides paa. Utrættelig Virksomhed var
overhovedet et Grundtræk i afdøde Ag. Bruhns Characteer, og
man saae ham fra tidligste Morgentime af i stadig Bevægelse,
for at paasee og lede de mangfoldige Foretagender, han havde
at føre Opsyn over. Endnu ifjor har ikke det raaeste Vinter
og Foraarsveir afholdt ham fra i aaben Vogn at gjøre 2 Miles-
Touren herfra til Kalvø frem og tilbage paa een Dag flere
Gange i hver Uge. Hans Stræbsomhed blev af Skjebnen be-
lønnet med held; foruden flere Skibe af en samlet Drægtig-
hed af over 1000 Com.-Lstr. og Kalvø i Gjennerbugt eiede
han flere Møller og andre Besiddelser her i Omegnen og Byen.
Det er overflødigt at tilføje, at mange Familier ved ham ere
blevne satte og holdte i Arbeide og Fortjeneste, ligesom mange
unge Søfarende ved Farten med hans Skibe ere blevne for-
fremmede og komme i selvstændige Stillinger. - Agent J.
Bruhn var tvende Gange gift. Fra første Ægteskab har han
flere Børn, som alle befinde sig i selvstændige Livsstillinger.
Hans andet, for faa Aar siden afsluttede, Ægteskab har ingen
Børn, men har, for at bruge hans egne Ore, beredt ham en
venlig Aften efter en travl Dag. Agent Bruhns Minde vil
vedligeholde sig gjennem mange Generationer.

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1858.Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN