Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1858. d. 18. Marts. Nr. 1167.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

                                                       Aabenraa den 17de Marts.
             Et mere uskrømtet Udtryk af almindelig Agtelse for en
Hensovet har vor By vistnok aldrig seet, end det, der iforgaars
blev leveret ved afdøde Agent J. Bruhns Jordefærd. Et
Følge af omtrent 300 Mennesker havde frivilligt indfundet sig,
og uden Familiens Medvirkning var der bleven arrangeret en
højtidelig Sørgeprocession. Da efter en Sørgetale i Huset
Liget af den Afdødes egne Børn og Beslægtede var bleven
baaret udenfor, stillede sig som Bærere af Kisten en talrig
Skare af Skibstømmerfolk fra Værftet paa Kalvø og de her-
værende Værfter; tvende med Flor behængte Dannebrogsflag
bleve baarne i Spidsen af Processionen. Efter Tømmermæn-
denes Række fulgte, umiddelbar foran Kisten, tvende Sørge-
marskaller med floromvundne Marskalksstave, og paa hver Side
af Kistens Hovedende bares tvende Dannebrogsflag med Sørge-
flor. Umiddelbar efter Kisten fulgte fem af den Afdødes Børne-
børn, derpaa hans Børn og Beslægtede, og siden det talrige
Følge, bestaaende af samtlige herværende Honoratiores og de
fleste af Byens Borgere. Siden de gode gamle Dage, da In-
gen bekymrede sig om Politik og Statsstyrelse, have vi ikke
seet nogen frivillig Forsamling, der i den Grad har forenet
Mænd af de meest modsatte Meninger, som dette Liigfølge; et
talende Beviis for, hvor høj en Agtelse den Afdøde har staaet
i hos Alle. Ved Byens Udgang traadte Haandværksmestre i
Tømmerfolkenes Sted som Bærere af Kisten, der ved Kirke-
gaardens Port blev modtagen med Sørgemusik, og derfra ind-
til Graven baaret af den Afdødes Standsfæller, her i Byen
hjemmehørende Skibscapitainer. Gartner Kraft, hvis Bolig
ligger tæt ved Kirkegaarden, havde reist en Æresport af Grønt
over Veien uden for sit Huus, en Hædersbeviisning for den
Afdøde som fandt almindelig Paaskjønnelse. Efter at Kisten
under Sørgemusik var nedsænket i Graven og Jordpaakastelsen
skeet, vendte Følget tilbage til Byen.

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1858.Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN