Freja

Kongelig privilegeret politisk og Avertissements-Tidende
for Aabenraa og Omegn.

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.


1853, 1854 og 1855.


Prisen paa dette Blad, som udgaaer 3 Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. hos Udgiveren, hos hvem saavelsom paa alle kongelige
Postcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.
Skillelinie

Redigeret af Rolf Larsen ©

Freja Nr. 481, d. 11. oktober 1853.
       Læsø, d. 5. Oct. Afvigte Nat grundstødte østen under
Øen Fregatskibet "Calcutta", Capt. Bruhn af Aabenraa, i Bal-
last. Formedelst Stormen har idag Intet kunnet foretages til
Skibets Redning, men det staar endnu uskadt. Ligeledes grund-
stødte samme Nat østen under Øen Skonnerten "la Laurc",
Capt. L. Mabon, fra Riga til Hjemstedet Dunquerque, ladet
med Hør. Skonnerten er tæt, men vil formodentlig komme til
at losse Noget af Lasten inden den bliver flot.
      (Aalb. A.)


Freja Nr. 482, d. 13. oktober 1853.
       --        Der gjøres de største Anstrængelser for at faae det
ligeledes under Læsø strandede skjønne Fregatskib "Calcutta" af
Aabenraa fra Grunden. 100 Mand fattes i Arbeide med at
hive Ballasten. Et Dampskib var indtruffet fra Helsingør og
Dykkerkutteren herfra til Læsø for at yde Hjælp. Endnu igaar
havde man godt Haab om at redde Skibet, men den haarde
Storm inat og stærke Blæst idag, af N. O., frygter man
for, vil ødelægge Skibet. "Calcutta" er 470 Coml. drægtigt
og forsikret i Hamborg for 80.000 Rbd. Det var paa sin
første Reise fra Hjemstedet til London, hvorfra det var fragtet
for 8000 Pd. St. til Australien. Grunden til Skibets Stran-
ding skal efter Capitainens Udsagn være en Forvexling af Trin-
delens Fyr med det nye Fyr paa Kobbergrunden, da dette i det
tykke Veir i Afstand kun viste sig som eet Fyr istedetfor tre.
Endnu med 4 andre Skibe skal samme Misviisning have været
Tilfældet; men disse undgik Ulykken idet det var i Dagningen,
med Undtagelse af den franske Brig "La Laurc", der maatte
losse 2/3 af Ladningen for at komme af Grunden og derefter
afgik til Frederikshavn. - Ifølge senere indløben Beretning fra
Læsø stod Fregatskibet "Calcutta" neppe til at redde. Det stod
paa 10 Fod Vand, men stikker med Ballast 15 og tomt 12 1/2
Fod.             (Aalb. Av.)


Freja Nr. 484, d. 18. oktober 1853.
       I Søndags Morges ankom her under Øen Dampskibet
"Hertha" og Redningscutteren "Ida", men uagtet de strax re-
qvireredes til Hjælp ved Udtagelsen af det her indstrandede Fre-
gatskib "Calcutta", kunde de dog, paa Grund af det urolige
Veir, ikke opholde sig i Nærheden af Skibet. Desværre er der
nu kun lidet Haab om Fregattens Redning, da den er læk og
har lidt endeel.
       Dampskibet "Hertha" indtraf hertil igaar fra Læsø for at
indtage Kul. Det bragte den Efterretning, at en tremastet
Skonnert var stødt der, uden at man forresten vidste noget nær-
mere derom. Skibet "Calcutta"s Redning var da ikke heller
ganske opgivet. - Efter "Frdh. Av." gaaer Kutteren "Nancy"
af Frederikshavn med "Hertha" til Læsø for at forsøge at tage
"Calcutta" ud. Dampskibets første Forsøg var forgjæves.
            (Aalb. Av.)


Freja Nr. 486, d. 22. oktober 1853.
       Læsø. d. 17. Oct. Fregatskibet "Calcutta" maa desværre
ansees for Vrag. Efterat Dampskibet "Hertha" i Forening med
Hjælp herfra Øen havde arbeidet med det i flere Dage, fik
man Skred paa Skibet, men Glæden varede kun kort; thi efter-
haanden som det avancerede tiltog Vandet i Rummet, og da det
ikke kunde holdes paa Pumperne, sank det længere ude paa
Grundene og staaer nu værre end før.          (Aalb.Av.)


Freja Nr. 486, d. 22. oktober 1853.
       Helsingør, d. 17. Oct. Dampskibet "Hertha" er igaar
vendt tilbage fra en Tour til Læsø, hvor det har forsøgt at
hjælpe af Grunden det aabenraaer Fregatskib "Calcutta", Capt.
Bruhn. Indtil om Fredagen d. 15. kunde Intet foretages til
Skibets Bjergning paa Grund af haard Kuling af SO. med
hou Sø. Da om Fredagen Vinden gik SV. med Stille, brag-
tes et Varp ombord ("Hertha" kunde ikke nærme sig Skibet
mere end paa 3 Kabellængder); men efterat have arbeidet hele
Fredagen og Løverdagen maatte Dampskibet, da Vandet var fal-
det saaledes, at det grundstødte Skib, der ballastet ligger 15
Fod, stod kun paa 10 Fod Vand, opgive Forsøget. Idag, da
Vinden er vestlig, vil Dampskibet "Hertha" atter blive sendt ud
med en forøget Besætning af 20 Mand.
         (Hels.A.)


Freja Nr. 487, d. 25. oktober 1853.
       Frederikshavn d. 20. Oct. Der gjøres endnu de største
Anstrængelser for at redde Skibet "Calcutta" som man mener
for Assurandeurernes Regning. Damperen "Hertha" er ankom-
men hertil for at hverve et betydeligt Antal Arbeidere til at as-
sistere det Mandskab, man alt har fra Helsingør, med Pump-
ning ec. Arbeiderne tilstaaes 1 Specie pr. Dag foruden Ko-
sten og skal være lovet en god Douceur, hvis Skibet ved deres
Anstrængelser bringes flot. I det stille Veir, som fandt Sted
igaar, blev Skibet undersøgt af Dykkeren og kalfatret under
Vandet.          (Aalb.Av.)


Freja Nr. 489, d. 29. oktober 1853.
       Frederikshavn, d. 26. Oct. Igaar er det Mandskab,
der var hvervet til at arbeide ved Udsætningen af det paa Læsø
strandede Skib "Calcutta", med Kutteren "Nancy" kommet til-
bage hertil som afskediget, efterat Kutteren i Forening med
Dampskibene "Uffe" og "Hertha" forgjæves havde forsøgt at
bringe Skibet flot. Det er nu at ansee som Vrag og aldeles
opgivet af Vedkommende.


Freja Nr. 608, d. 8. august 1854.
       --        Som vi erfare, er nu alt Haab opgivet om at faae
det smukke Fregatskib "Calcutta" bragt af Grundene ved Læsø
Eieren, Hr. Agent Bruhn, er fornylig retourneret derfra, hvor
under hans specielle Tilsyn de sidste kraftige Forsøg bleve
gjorde for om muligt at bjerge Skibet. Men Alt var for-
gjæves.


Freja Nr. 713, d. 10. april 1855.
       Læsø, d. 31. Marts. Da Isen d. 2. ds. kom i Drift, kom Vra-
get af "Calcutta" betydeligt nærmere Landet og liger nu paa den mod-
satte Side, hvorved det er bleven muligt at faae Dæks- og Mellemdæks
bjælkerne hele ud og meget andet opbrægget af Vraget.
(Aalb.A.)

NOTER:

Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Aabenraa (La.Aabn.).
Aviser: Freja, årgang 1853, 1854 og 1855.Skillelinie
Til 1ste linie Freja   Retur til oversigt (menu) for Freja.

Tilbage til FORSIDEN